Home Personal Data Policy

Personal Data Policy

 
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด (“พวกเรา” หรือ “เรา”) เคารพและมุ่งมั่นที่จะปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน ตามที่ประกาศไว้ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ.”). 
 
เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์หรือสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรา รวมถึงเมื่อท่านส่งข้อมูลใดๆ ให้แก่พวกเรา หรือให้ความยินยอมใดๆ แก่เรา พวกเราจะถือว่าท่านตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ทั้งนี้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีจุดประสงค์เพิ่มเติมโดยไม่มีผลเปลี่ยนแทนหรือทดแทนการให้ความยินยอมใดๆ ซึ่งท่านอาจเคยได้ให้แก่พวกเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 
อนึ่ง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะมีการแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ ทั้งนี้ทางเราจะถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ เราได้แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านยังคงเข้าถึงเว็บไซต์ ใช้บริการ สมัครใช้สินค้า หรือบริการของเรา หรือส่งข้อมูลใดๆ รวมถึงให้การตกลงยอมรับใดๆ ให้แก่เราต่อเนื่องภายหลังการปรับปรุงแก้ไขกล่าว
 
1.  นิยามศัพท์
เพื่อจุดประสงค์การตีความภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้:
ก. “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัท ไซโก เอปสัน คอร์ปอเรชั่น และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึง บริษัทในเครือ
ข. “พันธมิตร” หมายถึง ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต และ/หรือ พันธมิตรทาง ธุรกิจ
ค.  “ข้อมูลส่วนบุคคล” มีความหมายตามที่ระบุไว้ภายใต้ พรบ.
 
2.   การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ในระหว่างการทำธุรกรรมระหว่างกัน พวกเราอาจมีความจำเป็นต้องขอให้ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พวกเรา เพื่อให้พวกเราสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินธุรกรรมกับท่าน หรือเพื่อการส่งสินค้า บริการ และ/หรือติดต่อ สื่อสารกับท่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้การขอข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจของพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นการส่งหนังสือบอกกล่าว การให้บริการ และ/ หรือการจัดส่งสินค้า การบริหารความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้า การนำเสนอสินค้าใหม่หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกระบวนการในการวางแผนในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต ซึ่งอาจรวมถึงกิจกรรมส่งเสริม การขายของบริษัทในเครือและพันธมิตรของพวกเรา
 
3.   ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางพวกเราเก็บ รวบรวม
เพื่อให้พวกเราสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของพวกเรา ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 ได้ พวกเรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้:
ก.       ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เอกสารแสดงตัวตน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลข หนังสือเดินทาง) เพศ สัญชาติ ภาษาที่ใช้ ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรสาร และอีเมล รวมถึง ระดับรายได้
ข.       สถานะของสินค้า และ/หรือบริการที่ท่านได้ซื้อหรือสมัครใช้บริการจากเรา
ค.       ลักษณะการใช้งานสินค้า และ/หรือบริการ
ง.        ความสนใจและความต้องการของท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถปรับการนำเสนอสินค้า และ/หรือบริการได้ เหมาะสมกับท่านมากที่สุด
จ.       ข้อมูลอื่นที่ท่านอาจให้เกี่ยวกับลักษณะการทำการตลาดที่ท่านต้องการ หรือข้อมูลที่ท่านให้ เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในลักษณะต่างๆ ใดๆ
 
4.   ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลอย่างไร และในเวลาใดบ้าง
พวกเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อ:
ก.       ท่านติดต่อกับทางเรา (เช่นเพื่อสอบถามข้อมูล รวมถึงการโทรสอบถามหน่วยงานบริการของเอปสัน การส่งจดหมาย การประชุมแบบพบหน้าหรือทางอีเมล)
ข.       ท่านส่งข้อมูลของท่าน เพื่อการลงทะเบียนการรับประกันสินค้าที่ท่านซื้อ ไม่ว่าจะดำเนินการผ่านอีเมลหรือ รูปแบบออนไลน์อื่นๆ
ค.       ท่านลงทะเบียนความสนใจ และให้ความสนใจสมัครรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการ รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ (เช่น หนังสือพิมพ์ข่าว)
ง.        ท่านเข้าร่วมการทำแบบสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น
จ.       ท่านตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์หรือการตลาดที่เราส่งให้
ฉ.       ท่านเข้ามาเยี่ยมชมที่สำนักงานของพวกเรา
ช.       ท่านให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานพวกเรา (เช่นการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือเป็นกระดาษ)
ซ.       ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เราด้วยเหตุผลอื่นๆ
 
นอกเหนือจากการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) แล้ว พวกเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น ซึ่งพวกเราอาจเป็นพันธมิตรอยู่หรือจากที่ท่านอาจได้เคยติดต่อไว้ รวมถึงอาจได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นที่ท่านอาจได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พวกเรา และ/หรืออาจเป็นข้อมูลที่เราได้รับมาโดยชอบด้วยกฎหมาย
 
ถ้าท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของบุคคลอื่นแก่พวกเรา (เช่น ข้อมูลคู่สมรส บุตร บิดามารดาและ/หรือพนักงาน ของท่าน) ด้วยการที่ท่านส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่พวกเรา เราถือว่า ท่านได้ให้การรับประกันว่า ท่านได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่พวกเราด้วยจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องแล้ว
 
กรุณาใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลแก่เรา โดยเฉพาะข้อความที่ท่านพิมพ์ด้วยตนเองหรือการอัพโหลดเอกสารหรือข้อมูลต่างๆ เนื่องจากบางบริการของเราดำเนินการโดยระบบอัตโนมัติและเราอาจไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ท่านอาจส่งให้แก่พวกเราโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ทั้งนี้ท่านควรตรวจสอบเพื่อรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งให้แก่พวกเรานั้นถูกต้อง แม่นยำและครบถ้วน
 
เพื่อการปรับปรุงการให้บริการแก่ท่าน พวกเราอาจมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือติดตามอัตโนมัติ เช่น “คุกกี้” ซึ่งหมายถึง ข้อมูลหน่วยย่อยที่ทางเว็บเซิฟเวอร์ของเราอาจส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้ดังกล่าวถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ในการช่วยให้เราเข้าใจความสนใจของท่านในการใช้เว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เราอาจใช้คุกกี้เพื่อการปรับปรุงเนื้อหา การให้คำแนะนำ การนำเสนอเนื้อหาโฆษณา รวมถึงการติดต่อสื่อสารซึ่งจะได้รับการปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจและความต้อง การของท่านมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ท่านอาจเห็นโฆษณาของผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้เข้าไปดูบนหน้าเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม ทางเราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า คุกกี้ดังกล่าวไม่ได้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้โดยตรง แต่จะสามารถระบุไปที่เบราว์เซอร์ของผู้ใช้ได้ ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะตั้งค่าไม่อนุญาตให้มีการเก็บคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านได้ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ แต่การดำเนินการตั้งค่าดังกล่าวอาจจำกัดความสามารถในการใช้งานบางระบบและบางบริการของเราได้ ซึ่งในบางกรณี อาจรวมถึงกรณีที่เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางเราขอชี้แจงว่า พันธมิตรทางการค้าของเราอาจเชื่อมต่อเนื้อหาของตนเข้ามาผ่านเว็บเซต์ของเรา และพันธมิตรเหล่านั้นอาจใช้คุกกี้เช่นเดียวกัน แต่ในกรณีดังกล่าวทางเราไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมการใช้คุกกี้ และการดำเนินการของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวได้
 
5.   จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรา จะได้รับการเก็บและใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้:
ก.       การส่งหนังสือบอกกล่าว การจัดส่งบริการหรือสินค้า และการทำการตลาดสินค้าหรือบริการให้แก่ท่าน
ข.       จุดประสงค์ที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะ สำหรับแต่ละประเภทของสินค้าหรือบริการที่เราให้แก่ท่าน
ค.       การดำเนินกิจกรรมการขายและการจัดประเภทความสนใจลูกค้า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือสินค้าของเรา
ง.        การบริหารจัดการธุรกิจของเรา รวมถึงการดำเนินการตามนโยบาย กระบวนการ และการเก็บข้อมูลภายในของบริษัท
จ.       การส่งข้อมูลให้แก่ท่านผ่านทางอีเมลหรือช่องทางการติดต่ออื่น (เช่น โทรศัพท์หรือการส่งข้อความ) หรือ การติดต่อผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทในเครือของเรา ซึ่งเราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ
ฉ.       การสร้างและบริหารปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เรามีกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานและการควบคุมรับประกันคุณภาพ โดยเฉพาะส่วนของพนักงานที่รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล และศูนย์บริการต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ สอบสวน จัดการและแก้ไขปัญหาทางด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือป้องกันการโจมตีต่างๆ
ช.       การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อพวกเรา (เช่น เพื่อการตอบคำถามหรือการจัดการข้อร้อง เรียนการใช้บริการหรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)
ซ.       การให้บริการหลังการขาย เช่น การบำรุงรักษาหลังการขาย (ถ้ามี) หรือการให้บริการสนับสนุนลูกค้า ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฌ.       การจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการที่ท่านได้ร้องขอไว้
ญ.       การแจ้งท่านเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือการเปลี่ยนแปลงในส่วนของลักษณะรูปแบบการทำงานของสินค้า และ/หรือบริการของพวกเรา
ฎ.       การป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบอาชญากรรม รวมถึงการวิเคราะห์รวมถึงบริหารจัดการความเสี่ยง เชิงพาณิชย์ต่างๆ และ
ฏ.       จุดประสงค์อื่นใดที่พิจารณาได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่ระบุไว้
 
6.   ผลที่จะเกิดขึ้นหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ตามที่จำเป็น อาจก่อให้เกิดผล ดังนี้:
ก.       เป็นเหตุให้เราไม่สามารถส่งหนังสือบอกกล่าว ให้บริการ และ/หรือสินค้าที่ท่านต้องการได้
ข.       กระทบความสามารถของเราในการดำเนินกระบวนการบางส่วนที่จำเป็น เกี่ยวเนื่องกับการจัดส่งสินค้า และ/หรือให้บริการแก่ท่าน
ค.       เป็นเหตุให้เราไม่สามารถแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การบริการ  โปรโมชั่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย และ/หรือการเปิดตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
ง.        เป็นเหตุที่ท่านไม่สามารถเข้าถึง หรือเข้าร่วมในการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมแลก คะแนนสะสมต่างๆ ที่พวกเราจัดขึ้นได้
 
7.   การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โดยหลักการแล้วข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้พวกเราจะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่ในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีความจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคลในกลุ่มดังต่อไปนี้:
ก.       บริษัท และ/หรือองค์กรที่ทำหน้าที่เป็น ตัวแทน ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการแก่เรา
ข.       พันธมิตรและบริษัทในเครือของเรา เพื่อจุดประสงค์ในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ค.       หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้
ง.        ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา นักบัญชี ทนายความ หรือที่ปรึกษาด้านต่างๆ ของเรา
จ.       บริษัท และ/หรือ องค์กรที่ช่วยเหลือสนับสนุนพวกเราในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละธุรกรรม และเพื่อการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการซึ่งท่านได้ร้องขอหรือสมัครใช้บริการ
ฉ.       ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและสื่อสาร ซึ่งจะติดต่อท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการของพวกเรา บริษัทในเครือของเราและตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากเรา ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เรา และ/หรือบริษัทในเครือสามารถดำเนินการดังกล่าวได้
ช.       หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานบริหารภาครัฐ หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อแนะนำ ข้อบังคับต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐอาจกำหนดเพื่อการรักษาความปลอดภัย การรักษาความมั่นคงและการปฏิบัติตามกฎหมายลักษณะอื่น
 
8.   การทำการตลาดทางตรง
เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมแก่เรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการของเรา และ/หรือของบริษัทในเครือของเรา ซึ่งอาจเป็นที่น่าสนใจหรือเป็นประโยชน์แก่ท่านได้ เว้นแต่ท่านใช้สิทธิในการถอนความยินยอมดังกล่าว ทั้งนี้ พวกเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อท่านได้สมัครเพื่อใช้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าซึ่งจำเป็นต้องมีการเปิดเผย และ/หรือเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน แล้วเท่านั้น
 
9.   ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
พวกเราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เราเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยนั้น ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สร้างความเข้าใจผิด และมีความทันสมัย
 
10.  ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
พวกเราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเต็มที่ โดยเราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหาย การนำไปใช้โดยมิชอบ การแก้ไข การเข้าถึง รวมถึงการถูกแก้ไขหรือทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต
 
เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่มีความจำเป็น และจะดำเนินการเพื่อทำลายหรือลบความเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถาวรทันทีที่หมดความจำเป็น
 
11.  การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่เราเห็นว่า จำเป็นและเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ในการเก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูล หรือเพื่อการจัดส่ง สินค้าหรือบริการของเราให้แก่ท่าน เราอาจจำเป็นต้องส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครืออื่นๆ ซึ่ง อยู่ทั้งในและนอกประเทศไทย ทั้งนี้จะเป็นการส่งต่อด้วยมาตรฐานการรักษาข้อมูลดังกล่าวที่เพียงพอภายใต้เงื่อนไขการรักษาความลับและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับเดียวกับของพวกเรา
 
12.  การติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
โดยสอดคล้องกับ พรบ. ท่านอาจส่งคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลดังต่อไปนี้มายังเจ้าหน้าที่คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเราได้:
ก.       สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิในการขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด และสิทธิในการขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข.       สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน ซึ่งพวกเราได้เก็บและประมวลไว้ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสิทธิในการขอให้พวกเราส่งหรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลอื่นด้วยวิธีอัตโนมัติ
ค.       สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการอยู่ของท่าน
ง. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อหมดความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เช่น ภายหลังการถอนความยินยอม เป็นต้น
จ.       สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีหลังการใช้สิทธิในการลบข้อมูล หรือหลังจากที่ไม่มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ฉ.       สิทธิในการถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจุดประสงค์เฉพาะบางประการ
 
 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้นที 42 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพ 10120
เบอร์โทรศัพท์. 02-685-9888
 
ท่านสามารถส่งคำร้องขอใช้สิทธิของท่านมาที่อีเมล dpo@eth.epson.co.th.
 
ในกรณีที่ท่านส่งคำร้องขอแทนบุคคลอื่น ท่านให้การยืนยันว่าท่านได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวในการ ส่งคำร้องและให้ข้อมูลของบุคคลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์การใช้สิทธินั้นแล้ว ทั้งนี้ ท่านต้องรับประกันชดใช้ให้แก่พวกเรา สำหรับการปรับไหม ความรับผิด การฟ้องร้อง การเรียกร้อง การสูญเสีย และการเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านผิดคำรับรองดังกล่าว และท่านให้การยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้และที่เกี่ยวข้องกับคำร้องขอดังกล่าวนั้นเป็นจริงในทุกส่วน และตกลงว่าข้อมูลดังกล่าวอาจได้รับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยให้แก่ บริษัท ไซโก เอปสัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าว และ/หรือผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการตามคำร้องของท่าน และ/หรือเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายข้อมูล ส่วนบุคคลฉบับนี้
 
พวกเราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติตามคำร้องขอของท่าน ภายใน 30 วันนับจากได้รับการร้องขอและเมื่อได้รับค่าธรรมเนียมการดำเนินการขอใช้สิทธิดังกล่าว (ถ้ามี) ในบางกรณีทางเราอาจมีความจำเป็นต้องสงวนสิทธิในการเข้าถึงหรือปฏิเสธการขอใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เราไม่สามารถยืนยันตัวตนของท่านได้ หรือเมื่อข้อมูลที่ท่านใช้สิทธิขอเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นข้อมูลความลับทางการค้า หรือคำขอดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางใดทางหนึ่งต่อสิทธิของ บุคคลอื่น หรือในกรณีที่เราได้รับคำร้องขอซ้ำสำหรับข้อมูลเดิม อย่างไรก็ตามพวกเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึง เหตุผลที่เราไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอใช้สิทธิของท่านได้
 
ถ้าท่านถอนความยินยอมในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของท่าน ขึ้นอยู่กับประเภท ของคำร้องขอของท่าน พวกเราอาจไม่สามารถที่จะดำเนินการจัดส่งสินค้าและบริการให้แก่ท่านได้ และเมื่อพวกเราได้รับการยืนยันจุดประสงค์ในการถอนความยินยอมของท่านแล้ว เราอาจต้องใช้เวลาสูงสุด 30 วันในการแก้ไขฐานข้อมูลของเราให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน นอกจากนี้แม้ท่านจะถอนความยินยอมในการ บการส่งข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น และการส่งเสริมการขายต่างๆแล้ว ทางเราอาจยังมีความจำเป็นต้องติดต่อท่านเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่ท่านอาจซื้อจากพวกเราอยู่