Icon Sustainability

เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำ นวัตกรรมที่มีความยั่งยืน

Icon Sustainability
พวกเราสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับสิ่งที่จำเป็นและขจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเพื่อสร้างมูลค่าที่มากขึ้น ด้วยปรัชญาที่ เป็นแกนหลักของเรา เอปสันมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการด้านความยั่งยืนมาโดยตลอดและจะยังคงทำเช่นนั้นต่อไป
พวกเราสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับสิ่งที่จำเป็นและขจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเพื่อสร้างมูลค่าที่มากขึ้น ด้วยปรัชญาที่ เป็นแกนหลักของเรา เอปสันมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการด้านความยั่งยืนมาโดยตลอดและจะยังคงทำเช่นนั้นต่อไป
JK Background JK photo
“ความมุ่งมั่นของเราต่อความยั่งยืนมีไว้เพื่อพัฒนาสิ่งที่เราทำ และยังสามารถโน้มน้าวลูกค้า พนักงาน และผู้คนในสังคมของเราให้มาร่วมกันบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้”
ผมตระหนักถึงความพยายามที่ขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนของเรา และเชื่อมั่นว่าโซลูชันการประหยัดพลังงาน นวัตกรรมที่มีความกะทัดรัด และแม่นยำสูงพิเศษจะช่วยยเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตและช่วยสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่า
คุณ ซิ่ว จิน เกียด
กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาค
สำนักงานใหญ่ เอปสัน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมของเราในปี พ.ศ. 2593
ลดการปล่อยมลพิษทั้งหมดตามสถานการณ์ 1.5 ภายในปี พ.ศ. 2573
ปราศจากคาร์บอนและการใช้ทรัพยากรใต้ดินภายในปี พ.ศ. 2593
เอปสัน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ขององค์การสหประชาชาติ 5 ประการ ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถลดผลกระทบได้มากที่สุด และยังสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของเอปสันระดับโลกอีกด้วย
เรามุ่งหวังที่จะบรรลุอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นตามที่ SDGs คาดการณ์ไว้โดยการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ กะทัดรัด และแม่นยำ รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงผู้คน สิ่งของ และข้อมูล
environmental-vision-icon1
environmental-vision-icon2
environmental-vision-icon3
environmental-vision-icon4
environmental-vision-icon5
environmental-vision-icon6
image-placeholder

รายงานความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนที่เอปสันดำเนินการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการดำเนินแผนการที่มีความหมาย รวมถึงสร้างผลกระทบที่ขับเคลื่อนในเชิงบวกต่อไป

สำรวจเพิ่มเติมในส่วน

ความยั่งยืน section

ความยั่งยืนขององค์กร
Corporate Sustainability
เอปสันมีเป้าหมายในการลดคาร์บอนและการใช้ทรัพยากรใต้ดินภายในปี พ.ศ. 2593 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนและเสริมสร้างชุมชน
ความยั่งยืนในผลิตภัณฑ์
Product Sustainability
เอปสันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ตามความมุ่งมั่นของเราต่อสิ่งแวดล้อม
การร่วมมือเพื่อความยั่งยืน
Sustainability Partnership
เชื่อมโยงผู้คน สิ่งของ และข้อมูลเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน