Personal Data Policy

English | Bahasa | Vietnamese

 Epson Singapore Pte Ltd Group (“เรา” หรือ “ของเรา”) เคารพและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของคุณตามที่ปรากฏในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรานี้ (“นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล”)
 
โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ใช้บริการใดๆ ที่เราให้บริการ ลงชื่อสมัครใช้สินค้าและบริการใดๆ ที่เราจัดหาให้ นำส่งข้อมูลแก่เรา หรือแสดงให้เห็นว่าคุณตกลงยอมรับในสิ่งดังกล่าวด้วยวิธีอื่น จะถือว่าคุณได้ยินยอมและยอมรับข้อกำหนดของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากความยินยอมอื่นๆ ที่คุณอาจได้ให้ไว้แก่เราก่อนหน้านี้ในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่จะไม่มีผลเหนือหรือนำมาใช้แทนความยินยอมดังกล่าว
 
1. คำจำกัดความ
เพื่อประโยชน์ของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้
ก.     “บริษัทในเครือ” หมายถึง Seiko Epson Corporation และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง Epson Singapore Pte Ltd Group
ข.     “พันธมิตรช่องทางจัดจำหน่าย” หมายถึง ตัวแทนจำหน่าย ผู้จำหน่าย พันธมิตรด้านบริการที่ได้รับอนุญาต และ/หรือ หุ้นส่วนธุรกิจของเรา และ
ค.     Epson Singapore Pte Ltd Group” หมายรวมถึงบริษัทต่อไปนี้
1.       Epson Singapore Pte Ltd
2.       Epson Malaysia Sdn Bhd
3.       Epson Philippines Corporation
4.       PT Epson Indonesia
5.       Epson (Thailand) Co., Ltd
6.       Epson Vietnam Company Limited
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ในระหว่างที่คุณติดต่อซื้อขายกับเรา เราจะร้องขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการเพื่อให้เราสามารถเข้าทำธุรกรรมกับคุณหรือส่งมอบสินค้า บริการ และ/หรือ การสื่อสารที่จำเป็นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมดังกล่าว สิ่งเหล่านี้จำเป็นต่อการดำเนินการตามกระบวนการทางธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงการส่งคำบอกกล่าว บริการ และ/หรือ สินค้า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การปล่อยสินค้าใหม่และงานอีเวนต์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนเกี่ยวเนื่องกับสินค้าในอนาคต รวมถึงงานอีเวนต์เพื่อส่งเสริมการขายกับบริษัทในเครือและพันธมิตรช่องทางจัดจำหน่ายของเรา
 
3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด
เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของเราหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งประการขึ้นไปตามที่ระบุในวรรค 2 ของนโยบายนี้ได้สำเร็จ เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องจากคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจหมายรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ข้อมูลต่อไปนี้
ก.     ข้อมูลสำหรับติดต่อ เช่น ชื่อ วันเกิด เอกสารประกอบการระบุตัวตน (รวมถึงเลขประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) เพศ สัญชาติและเชื้อชาติ ภาษาที่ต้องการใช้ ที่อยู่ส่วนตัวปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร และที่อยู่อีเมลของคุณ
ข.     สถานะของสินค้า และ/หรือ บริการที่คุณได้มาจากเราหรือได้สมัครใช้บริการ
ค.     วิธีการที่คุณใช้สินค้า และ/หรือ บริการ
ง.      ความสนใจและความชอบส่วนตัวของคุณ เพื่อช่วยให้เราปรับข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการของเราให้เหมาะสมกับคุณที่สุด
จ.     ข้อมูลที่คุณให้แก่เราเกี่ยวกับความชอบในด้านการตลาดของคุณหรือในระหว่างการเข้าร่วมการสำรวจ การแข่งขัน การประกวด การจับฉลาก หรือข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขาย และ/หรือ
ฉ.     การบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิดหรือกล้องถ่ายภาพเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของสำนักงานของเราหรือเข้าร่วมงานอีเวนต์ใดๆ ของเรา
 
4. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใดและอย่างไร
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง เมื่อคุณ
ก.     สื่อสารกับเรา (เช่น เมื่อคุณติดต่อเราเพื่อสอบถาม ซึ่งรวมถึงการโทรศัพท์หาฝ่ายบริการลูกค้าของ Epson ทางจดหมาย การเข้าพบกัน และทางอีเมล)
ข.     นำส่งข้อมูลของคุณเมื่อลงทะเบียนการรับประกันสินค้า Epson ของคุณ ไม่ว่าทางอีเมล/ออนไลน์
ค.     ในกรณีที่คุณบันทึกข้อมูลความสนใจของคุณหรือสมัครรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการของเรา หรือสมัครรับสิ่งพิมพ์เผยแพร่ของเรา (เช่น จดหมายข่าว)
ง.      เข้าร่วมการสำรวจ การแข่งขัน การประกวด การจับฉลาก หรืองานอีเวนต์หรือข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายของเรา
จ.     ตอบเอกสารทางการตลาดใดๆ ที่เราส่งออกไป
ฉ.     เข้าเยี่ยมชมสำนักงานของเรา
ช.     ให้ข้อเสนอแนะแก่เรา (เช่น ผ่านทางเว็บไซต์หรือให้เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์) และ/หรือ
ซ.     เมื่อคุณนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราด้วยเหตุผลอื่นใด
 
นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณโดยตรง (ตามรายละเอียดข้างต้น) เรายังอาจได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลภายนอกที่เราติดต่อด้วยหรือที่เกี่ยวข้องกับคุณ และจากแหล่งที่มาอื่นที่คุณได้ให้ความยินยอมต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณไว้ และ/หรือ ในกรณีที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยประการอื่น
 
หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่เรา (เช่น ข้อมูลของคู่สมรส บุตร บิดามารดา และ/หรือ พนักงานของคุณ) โดยการนำส่งข้อมูลดังกล่าวแก่เรา คุณรับรองต่อเราว่า คุณได้รับความยินยอมของบุคคลภายนอกในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องแล้ว
 
โปรดระมัดระวังเมื่อคุณนำส่งข้อมูลแก่เรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกรอกข้อมูลในช่องว่างเองหรืออัปโหลดเอกสารและสื่อวัสดุอื่น ๆ  บริการบางอย่างของเราเป็นบริการอัตโนมัติและเราอาจไม่ทราบว่าคุณได้ให้ข้อมูลซึ่งไม่ถูกต้องหรือมีความอ่อนไหวแก่เราโดยบังเอิญ  คุณควรทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่นำส่งแก่เราเป็นข้อมูลที่ครบถ้วน แม่นยำ และถูกต้องเป็นจริง
เพื่อปรับปรุงบริการที่เราให้บริการแก่คุณ บางครั้งเราใช้อุปกรณ์ติดตามอัตโนมัติ เช่น “คุกกี้” คุกกี้คือข้อมูลจำนวนน้อยที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าชมส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์เรา และการใช้คุกกี้มีเจตนาเพื่อช่วยให้เราเข้าใจความสนใจที่คุณมีในเว็บไซต์ของเรา  เราอาจใช้คุกกี้ในการทำให้เนื้อหา การแนะนำ โฆษณา และการสื่อสารที่ส่งถึงคุณตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล เพื่อให้เนื้อหา การแนะนำ โฆษณา และการสื่อสารดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับคุณและความสนใจของคุณมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นโฆษณาสำหรับสินค้าที่คุณได้ดูในเว็บไซต์ของเราเมื่อเร็วๆ นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้จะไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้แม้ว่าจะระบุเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ คุณสามารถเลือกที่จะปิดการจัดเก็บคุกกี้ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณได้เสมอ อย่างไรก็ดี การปิดการใช้งานคุกกี้อาจเป็นผลให้คุณได้รับประสบการณ์จำกัดเกี่ยวกับการทำงานและบริการของเรา และในบางกรณีอาจหมายความว่าเราจะไม่สามารถให้บริการหรือบางส่วนของบริการที่คุณได้ร้องขอแก่คุณได้ หุ้นส่วนธุรกิจของเราบางรายซึ่งมีเนื้อหาที่รวมเข้าไว้หรือเชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์อาจใช้คุกกี้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้หรือเว็บไซต์เหล่านี้ได้
 
5. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณจัดหาให้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ตามความเหมาะสม
ก.     เพื่อส่งคำบอกกล่าว บริการ หรือสินค้า และทำการตลาดบริการหรือสินค้าดังกล่าวกับคุณ
ข.     วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในบริการหรือสินค้าเฉพาะอย่างใดๆ ที่เราเสนอให้
ค.     เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดและการจัดกลุ่มตามลักษณะลูกค้าที่เกี่ยวเนื่องกับบริการและสินค้าที่เกี่ยวข้องของเรา
ง.      เพื่อจัดการการดำเนินงานทางบริหารและทางธุรกิจ และปฏิบัติตามนโยบายภายใน วิธีการ และการเก็บบันทึกข้อมูล
จ.     เพื่อให้เราสามารถส่งข้อมูลให้กับคุณทางอีเมล วิธีการโทรคมนาคมต่างๆ (โทรศัพท์ติดต่อหรือส่งข้อความ) หรือสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่บริษัทในเครือของเราเสนอให้ ซึ่งเราคิดว่าคุณอาจจะสนใจ
ฉ.     เพื่อสร้างและบริหารความสัมพันธ์เชิงธุรกิจใดๆ ที่เรามีกับคุณให้ดีขึ้น รวมถึงเพื่อการฝึกอบรมพนักงานและการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ของเราที่ให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์ อีเมล และศูนย์ช่วยเหลืออื่น และเพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดการ หรือแก้ปัญหาเรื่องการรักษาความปลอดภัยหรือช่องโหว่ใดๆ
ช.     เพื่อประมวลผลการสื่อสารที่คุณส่งถึงเรา (เช่น ตอบข้อสงสัยและจัดกาข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการลูกค้า)
ซ.     บริการหลังการขาย เช่น การบำรุงรักษาหลังการขาย (หากมี) หรือเรื่องที่เกี่ยวกับการบริการลูกค้า
ฌ.    เพื่อตอบข้อสงสัยของคุณ
ญ.    เพื่อจัดหาสินค้า และ/หรือ บริการที่คุณได้ร้องขอ
ฎ.     เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์ของสินค้า และ/หรือ บริการของเรา
ฏ.     เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบอาชญากรรม และวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงด้านการค้า และ
ฐ.      วัตถุประสงค์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นตามสมควร
 
6. การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที่อาจจำเป็น
ก.     อาจส่งผลให้เราไม่สามารถส่งคำบอกกล่าว บริการ และ/หรือ สินค้าที่ร้องขอให้แก่คุณ
ข.     อาจกระทบต่อความสามารถของเราในการดำเนินกระบวนการที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดหาสินค้า และ/หรือ บริการของเรา
ค.     อาจส่งผลให้เราไม่สามารถแจ้งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสินค้า บริการ รายการส่งเสริมการขาย งานอีเวนต์ และ/หรือ การปล่อยสินค้าหรือบริการใหม่ให้คุณทราบ และ/หรือ
ง.      อาจส่งผลให้คุณไม่สามารถเข้าสู่หรือเข้าร่วมการประกวด รายการส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมแลกของรางวัลที่เราจัดขึ้น
 
7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
โดยปกติข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้แก่เราจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ แต่คุณขอยินยอมและอนุญาตให้เราให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลในประเภทต่อไปนี้
ก.     บริษัท และ/หรือ องค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทน ผู้รับจ้าง และ/หรือ ผู้ให้บริการของเรา
ข.     พันธมิตรช่องทางจัดจำหน่ายและบริษัทในเครือของเรา เพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ค.     บุคคลอื่นที่คุณได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งไว้ก่อนหน้านี้
ง.      ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา นักบัญชี ทนายความ หรือที่ปรึกษาทางการเงินหรือทางวิชาชีพอื่นๆ ของเรา
จ.     บริษัท และ/หรือ องค์กรที่ช่วยเราประมวลผล และ/หรือ ทำธุรกรรมและจัดหาสินค้า และ/หรือ บริการที่คุณได้ร้องขอหรือสมัครใช้ให้กับคุณ
ฉ.     การตลาดและการสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เรา บริษัทในเครือของเรา รวมทั้งตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราเสนอให้ และ/หรือ
ช.     หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ข้อบังคับ หรือแผนใดๆ ที่หน่วยงานรัฐกำหนดสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ด้านการรักษาความปลอดภัย และทางกฎหมาย
 
8. การตลาดทางตรง
ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมแก่เรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับบริการ และ/หรือ สินค้าของเรา และ/หรือ บริษัทในเครือ ซึ่งคุณอาจสนใจหรือเป็นประโยชน์ต่อคุณ เว้นแต่คุณจะได้เพิกถอนความยินยอมในภายหลัง โปรดทราบว่า เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่คุณได้สมัครใช้บริการหรือสินค้าบางอย่างโดยเฉพาะซึ่งจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และ/หรือ ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากคุณแล้วเท่านั้น
 
9. ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่ทำให้หลงผิด คุณต้องแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เคยให้ไว้แก่เรา
 
10. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เราให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างยิ่ง เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้จากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การดัดแปลง การเข้าถึงหรือเปิดเผยโดยไม่มีอำนาจหรือโดยบังเอิญ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการทำลาย เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเกินกว่าที่จำเป็นตามสมควร และจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนได้อย่างถาวร
 
11. การโอนและแบ่งปันข้อมูล
ในกรณีที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูล หรือในการจัดหาบริการหรือสินค้าในนามของเราให้แก่คุณ เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทในเครือ พันธมิตรช่องทางจัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการของเราที่อาจตั้งอยู่ในคนละประเทศกับคุณ เราสัญญาว่าจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศที่มีการโอนข้อมูลไปด้วยมาตรการความคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอในระดับเดียวกันกับที่กำหนดไว้ในประเทศต้นทางซึ่งเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว คุณตกลงและยินยอมให้มีการโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ประเทศไทย
12. ติดต่อเรา – การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล การเพิกถอนความยินยอม
คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ได้รับสำเนาของข้อมูลดังกล่าว แก้ไขหรือลบข้อมูลดังกล่าว หรือจำกัด คัดค้าน หรือเพิกถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โปรดส่งคำร้องขอของคุณมายังที่อยู่ต่อไปนี้เพื่อที่จะดำเนินการเช่นนั้น
 
บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 42 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-685-9888
อีเมล: dpo@eth.epson.co.th
 
โดยการส่งคำร้องขอดังกล่าว คุณยืนยันว่าคำร้องขอดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง และรับประกันว่าในกรณีที่คุณส่งคำร้องขอนี้ในนามของผู้อื่น คุณได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวให้ส่งคำร้องขอนั้นและให้ข้อมูลของบุคคลเช่นว่าเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว  คุณจะชดใช้ให้แก่เราในเรื่องเกี่ยวกับโทษปรับ ความรับผิด ข้อเรียกร้อง การทวงถาม ความสูญเสีย และค่าเสียหายอันเป็นผลจากการละเมิดคำรับประกันนี้ คุณยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ในและประกอบคำร้องขอนั้นเป็นความจริงทุกประการ และยอมรับว่าข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเราและบริษัทในเครือของเรา และ/หรือ บุคคลภายนอกผู้ให้บริการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการประมวลผลคำร้องขอนั้น และ/หรือ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้
 
เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือร้องขอของคุณและค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
โปรดทราบว่า ในบางกรณี เราอาจระงับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ในกรณีที่เราไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณได้ หรือในกรณีที่ข้อมูลที่ร้องขอมีลักษณะเป็นข้อมูลทางการค้าที่เป็นความลับ หรือในกรณีที่เราได้รับคำร้องขอข้อมูลเดียวกันซ้ำหลายครั้ง  อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอของคุณได้
 
หากคุณเพิกถอนความยินยอมของคุณสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือทั้งหมดของคุณ เราอาจไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดหาสินค้าและบริการของเราให้กับคุณต่อไป ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของคำร้องขอของคุณ  โปรดทราบว่า เมื่อเราได้รับการยืนยันความจำนงที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณแล้ว อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 30 วันกว่าการเพิกถอนความยินยอมของคุณจะปรากฏในฐานข้อมูลของเรา และแม้ว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอมสำหรับการรับสื่อวัสดุด้านการตลาดหรือเพื่อส่งเสริมการขาย เราอาจยังติดต่อคุณในเรื่องวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่คุณมีอยู่จากเรา
 
โปรดทราบอีกว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.”) คุณมีสิทธิยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ใดๆ
 
13. ภาษาที่ใช้บังคับ
หากข้อความในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับภาษาอังกฤษขัดแย้งกับข้อความในฉบับภาษาไทย ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
 
14. โปรดทราบว่า เราอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน และจะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของเรา  ขอให้คุณตรวจสอบข้อมูลที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างสม่ำเสมอ คุณตกลงหรือจะถือว่าได้ตกลงผูกพันภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงใดๆ ดังกล่าวแล้วโดยการยังคงเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ใช้บริการใดๆ ที่เราให้บริการ ลงชื่อสมัครใช้สินค้าและบริการใดๆ ที่เราจัดหาให้ นำส่งข้อมูลแก่เรา หรือแสดงให้เห็นว่าคุณตกลงยอมรับในสิ่งดังกล่าวด้วยวิธีอื่น