text.skipToContent text.skipToNavigation
Home Terms of Use

Terms of Use

 
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประกาศฉบับนี้หมายความรวมถึงข้อกำหนดในการใช้ ของผู้เข้าชมทุกท่านของเวปไซต์นี้ เวปไซต์นี้จัดทำและดำเนินการโดยบริษัท เอปสัน ประเทศไทย จำกัด (“เอปสัน”) เนื้อหาทั้งหมด รวมถึงข้อความ รูปภาพ รายละเอียดสินค้า ภาพประกอป งานออกแบบ ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ และสื่อภาพและเสียง (“เนื้อหาสาระ”) ที่บรรจุอยู่ในเวปไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยเอปสัน โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดได้ต่อไปนี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นไปตามกฎหมายของประกาศนี้ ท่านไม่ควรที่จะเข้าใช้เวปไซต์หรือดาวน์โหลดเนื้อหาสาระจากเวปไซต์.
 
กรรมสิทธิในเนื้อหาสาระ
เวปไซต์นี้และเนื้อหาสาระของเวปไซต์เป็นกรรม สิทธิและลิขสิทธิ์ของเอปสัน ท่านต้องไม่เผยแพร่ ดัดแปลง ทำขึ้นใหม่ หรือใช้เนื้อหาสาระใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ ปสันม เว้นแต่การดาวน์โหลดเนื้อหาสาระเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิใช่เพื่อการค้าที่ เป็นการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ตราบที่การกระทำของท่านไม่กระทบต่อลิขสิทธิและข้อความอื่นใดที่เกี่ยวเนื่อง กับกรรมสิทธิ์.
 
ข้อมูลเครื่องหมายการค้า
เอปสันโดยทั้งหมดเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไซโก้ เอปสัน คอร์เปอเรชั่น เอปสัน เครื่องหมาย Epson และ Epson Stylus ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท ไซโก้ เอปสัน คอร์เปอเรชั่น Seiko Epson Corporation (SEC) ซึ่งจดทะเบียนไว้ในประเทศประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ SEC และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัท เอปสัน ประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอื่น ๆ อีกมากมาย (“เครื่องหมายการค้า”) ปัญหาใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับเครื่องหมายการค้านั้นควรได้รับการติดต่อกับทางเอปสัน ผ่านทางผู้ดูแลเวปไซต์ (the webmaster).

เนื้อหาที่ใด ๆ ก็ตามที่ปรากฏในเวปไซต์มิได้หมายความถึงการให้ ทั้งโดยปริยาย โดยตามกฎหมายบังคับ หรือโดยประการอื่นใด ทางการอนุญาตหรือการให้สิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเวปไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเอ ปสันหรือผู้ใดก็ตามที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น หากสินค้า ชื่อทางการบริการ หรือเครื่องหมายมิได้ปรากฏในที่ใดก็ตามในข้อความของเวปไซต์นี้ มิได้หมายความถึงการสละซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญา อื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับชื่อหรือเครื่องหมาย สินค้าและชื่อสินค้าอื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของ บริษัทนั้น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.
 
การดาวน์โหลด
ในกรณีที่ท่านทำการดาวน์โหลดโปรแกรมประยุกต์ (Software) จากเวปไซต์ โปรแกรมประยุกต์ รวมถึงไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ รูปภาพที่ประกอบอยู่ในหรือเกิดจากการใช้โปรแกรมประยุกต์นั้น และข้อมูลที่บรรจุอยู่ในโปรแกรมประยุกต์ (รวมเรียกว่า “โปรแกรมประยุกต์”) ท่านได้รับอนุญาตจากเอปสันในการกระทำดังกล่าว การใช้โปรแกรมประยุกต์จะต้องเป็นไปตามข้ออนุญาตให้ใช้ที่ปรากฏในสัญญาอนุญาต ให้ใช้โปรแกรมประยุกต์ (the Software License Agreement) ที่ปรากฏอยู่ในโปรแกรมประยุกต์นั้น เอปสันมิโอนมอบกรรมสิทธิในโปรแกรมประยุกต์ให้แก่ท่าน ท่านเป็นเจ้าของตัวสื่อกลางของโปรแกรมประยุกต์ที่บันทึกอยู่ แต่เอปสันยังคงมีกรรมสิทธิโดยชอบและโดยทั้งหมดในโปรแกรมประยุกต์และ ทรัพย์สินทางปัญญานั้นด้วย ท่านไม่สามารถที่จะทำการเผยแพร่ จำหน่าย ตัดทอน วิเคราห์ถอดระบบ แยกส่วน หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการลดทอนโปรแกรมประยุกต์ในเป็นรูปแบบที่ผู้อื่น สามารถอ่านเข้าใจได้.
 
บริษัทและสินค้าอื่นใดนอกเหนือจากของเอปสัน
การกล่าวถึงสินค้าของผู้อื่น บริษัทและเวปไซต์อื่นใดในเวปไซต์นี้เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ทางการให้ข้อมูล เท่านั้น และมิได้ก่อให้เกิดการรับรองหรือคำแนะนำใด ๆ ทั้งสิ้น เอปสันมิได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความเหมาะสมในสินค้าใด ๆ ของบริษัทภายนอกอื่น สินค้าของบริษัทอื่นทั้งหมดจะต้องสั่งซื้อโดยตรงจากทางผู้ขายและการอนุญาต ให้ใช้หรือการรับประกันใด ๆ หากมีนั้นจะต้องกระทำขึ้นระหว่างท่านและผู้ขาย การเชื่อมโยงไปยังเวปไซต์ของผู้อื่นจัดทำขึ้นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้ แก่ท่านเท่านั้น เอปสันไม่มีอำนาจควบคุมในเนื้อหาของเวปไซต์อื่น ๆ และมิได้เป็นสื่อกลางถึงสิ่งใดก็ตามอันเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของเวปไซ ต์นั้น ๆ เมื่อใดก็ตามที่ท่านบริการเชื่อมโยงเหล่านี้ ท่านจะออกจากเวปไซต์ของบริษัท เอปสันมิได้รับรองหรือมีความรับผิดชอบประการใดต่อเนื้อหา ข้อมูล และสินค้าที่ปรากฏบนเวปไซต์ หรือต่อเนื้อหาสาระและข้อมูลที่ปรากฏในเวปไซต์ของผู้อื่น.
 
คำติชมและข้อมูลต่างๆ
คำติชมใด ๆ ที่ท่านให้ไว้ในเวปไซต์ โดยทางอีเมลหรือวิธีอื่นใด รวมถึงข้อมูล คำถาม ความเห็น คำแนะนำ หรือในลักษณะอื่นใดจะถือว่ามิได้เป็นข้อมูลความลับและไม่มีซึ่งกรรมสิทธิ เอปสันและบริษัทในเครือมีสิทธิที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ โดยมิต้องจำกัด.
 
ข้อถือสิทธิ
เวปไซต์และเนื้อหาสาระจัดทำขึ้นตามวัตถุที่ ประสงค์และมิได้รวมถึงการรับประกันในรูปแบบอื่นใด มิว่าทางตรงหรือโดยปริยาย เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายซึ่งบังคับใช้จะอนุญาต เอปสันมิได้กล่าวถึงการรับประกัน มิว่าโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยาย รวมถึงโดยมิได้จำกัดเพียงแค่การรับประกันโดยปริยายของสินค้าที่ซื้อขาย ความเหมาะสมแก่การใช้เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง และมิได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ เอปสันไม่รับรองถึงความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระหรือ บริการที่มีในเวปไซต์นี้ เอปสันไม่รับรองว่าการทำงานใด ๆ ของเวปไซต์นี้จะเป็นไปโดยไม่มีปัญหาใด ๆ หรือไม่มีความผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดจะได้รับการแก้ไข หรือรับรองว่าเวปไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ปฏิบัติการจะไร้ซึ่งไวรัสหรือ ส่วนประกอบแห่งความเสียหายใด ๆ ข้อถือสิทธิด้านการรับประกันโดยปริยายอาจมิได้อนุญาตให้มีในบางประเทศ ดังนั้นข้อถือสิทธิที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะใช้บังคับไม่ได้ในทุกกรณี.
 
ความรับผิดโดยจำกัด
ไม่ว่าในกรณีก็ตาม เอปสันหรือบริษัทในเครือถือได้ว่าไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่มีผลจากการเข้าสู่ระบบ การเข้าใช้ หรือการขาดความสามารถในการใช้ของท่าน หรือจากการที่ท่านดาวน์โหลดเนื้อหาสาระใด ๆ จากเวปไซต์ ถึงแม้ว่าเอปสันหรือตัวแทนผู้ได้รับอนุญาตจะได้แจ้งถึงโอกาสที่จะเกิดความ เสียหายดังกล่าวแล้ว การใช้บริการเวปไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง ทางเอปสันหรือทางบริษัทในเครือมิจำเป็นต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยตรง โดยมิได้ตั้งใจ โดยทางอ้อมหรือเพื่อเป็นการลงโทษที่มีผลเกิดจากเวปไซต์หรือจากการที่ท่านได้ เข้าสู่หรือเข้าใช้เวปไซต์ ข้อจำกัดความรับผิดหรือยกเว้นจากค่าเสียหายอาจใช้บังคับไม่ได้ในบางประเทศ ดังนั้นที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่มีผลใช้บังคับในทุกกรณี เอปสันมิจำต้องรับผิดโดยทั้งหมดในทุกกรณีต่อท่านในค่าเสียหาย ความสูญเสีย และเหตุจากการกระทำ (ไม่ว่าตามสัญญา ละเมิด (รวมถึงแต่มิจำกัดเพียงแค่ความประมาทเท่านั้น) หรือเหตุอื่นใด) เกินกว่าจำนวนที่ท่านได้จ่ายไป ถ้ามีขึ้นเพื่อนการเข้าสู้เวปไซต์นี้.
 
ข้อกำหนดอื่น ๆ ทั่วไป
ข้อความที่กล่าวไว้ในนี้จะควบคุมภาบใต้และ บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศประเทศไทย โดยไม่รวมถึงข้อกำหนดในการเลือกใช้กฎหมาย ในกรณีใดก็ตามที่ข้อกำหนดที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้ถูกอ้างโดยศาลหรือโดยตาม กระบวนการยุติธรรมของประเทศที่มีอำนาจศาลนั้นไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกจำกัดหรือตัดทอนไปอย่างน้อยที่สุดเพื่อให้ข้อกำหนด เล่านั้นเป็นยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ ราคา รายละเอียดสินค้าและภาพประกอบที่ปรากฏในเวปไซต์สามารถจะเปลี่ยนโดยมิจำต้อง ประกาศให้ทราบ สินค้าบางชนิดนั้นจะจัดจำหน่ายเมื่อมีสินค้าอยู่เท่านั้น.
 
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ให้ไว้กับทางเอปสันเมื่อท่านเข้าใช้เวปไซต์ โปรดอ่านนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท.
 
การปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไข
เอปสันอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยปรับปรุงประกาศนี้ตามระยะเวลา โปรดเข้าชมหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็น ปัจจุบันเนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเกี่ยวข้องกับท่าน การเข้าใช้เวปไซต์อย่างต่อเนื่องของท่านหมายถึงการที่ท่านยอมรับข้อเปลี่ยน แปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย.