เอปสันฯ ยืนหยัดพัฒนาธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

Epson Commits to the Realisation of the Sustainable Development Goals (SDGs).

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) คือ?

“เป้าหมายในการเปลี่ยนโลกของเรา ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2030” ซึ่งได้รับการลงมติในการประชุมสุดยอดการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในปี 2015 โดยมีผู้นำระดับประเทศเข้าร่วมมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

วาระการพัฒนานี้ เป็นแผนปฏิบัติเพื่อผู้คนบนโลก สิ่งแวดล้อมและความเจริญรุ่งเรือง โดยแบ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนออกเป็นทั้งหมด 17 หมวดหมู่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDG
เป้าหมายหลักในการพัฒนาสังคมและความยั่งยืน

ตามที่ระบุไว้ในปรัชญาการบริหารของบริษัท เอปสันฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีคุณค่าและเป็นที่พึ่งแก่สังคม ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

ในปี 2017 เอปสันฯ ได้กำหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาสังคมและความยั่งยืน โดยโครงการต่างๆ นั้น จะต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม
คำมั่นสัญญาต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

จากโครงการที่เอปสันฯ ได้ริเริ่ม สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปแล้ว 14 หมวดหมู่

นอกจากนี้ เอปสันฯ เชื่อว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ภายใต้ชื่อเรียก “เอปสัน 25” สามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ โดยเอปสันฯ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาและสร้างสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรมทั้ง 4 ด้าน รวมถึงการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาการบริหารของบริษัท

*อ้างอิงเมื่อเดือนมิถุนายน 2019

“เอปสันฯ นำเทคโนโลยีที่ริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายของเราคือเป้าหมายเดียวกันกับการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในสินค้า บริการ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

Yasunori Ogawa
ประธานบริษัท Seiko Epson Corporation

รายละเอียดเพิ่มเติม
เอปสันฯ และสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเรา
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนจากเอปสัน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR)
ดาวน์โหลดเพิ่มเติม