Home Privacy Policy

Privacy Policy

 
 
นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เอปสัน ประเทศไทย จำกัด และ/หรือ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักว่าการเคารพข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นเป็น สิ่งที่สำคัญมากที่สุด นโยบายรักษาการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการเก็บรักษาข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลในเวปไซต์หรือเวปไซต์ใด ๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัท เอปสัน ประเทศไทย จำกัด และ/หรือบริษัทในเครืออื่นใด เวปไซต์ภายใต้ชื่อเอปสันหรือชื่อร่วมอื่นใดอาจดำเนินการภายใต้นโยบายการ รักษาข้อมูลของเวปไซต์นั้น ๆ.
 
การให้รายละเอียดของข้อมูล
โดยปรกติ ท่านสามารถเข้าชมเวปไซต์โดยมิต้องแจ้งชื่อหรือให้ข้อมูลใด ๆ ของท่าน ในบางพื้นที่ของเวปไซต์ บรษัทอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลที่ทำให้ทางบริษัทสามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อ เสนอบริการใดที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียน ให้ความช่วยเหลือท่านทางด้านระบบต่างๆ หรือเพื่อติดตามผลกับทางท่านต่อไป โดยทั่วไปแล้วเอปสันจะขอให้ท่านให้รายละเอียดเมื่อท่าน:

1. ลงทะเบียนในส่วนใด ๆ ของเวปไซต์ของบริษัท.
2. มีคำสั่งซื้อหรือขอให้แจ้งสถานะของคำสั่งซื้อ.
3. แบบสอบถามผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือให้ข้อเสนอแนะหรือข้อติชมกับ ทางบริษัท.
4. เข้าร่วมในการประกวด, การแข่งขัน หรือข้อเสนอในการส่งเสริมการขายต่าง ๆ.
5. ลงทะเบียนเพื่อขอรับจดหมาย เช่น แบบรายการสินค้า หรือการแจ้งข่าวสารทางอิเล็คโทรนิค เช่นระยะเวลาที่สินค้ามาถึง.
6. ลงทะเบียนสินค้าของเอปสัน.
7. สอบถามข้อมูลหรือเอกสารจากทางฝ่ายบริการความช่วยเหลือทางระบบหรือฝ่าย ลูกค้าสัมพันธ์.
ตัวอย่างข้างต้นทั้งหลาย เอปสันจะสอบถามข้อมูลของท่าอันได้แก่ชื่อ ที่อยู่ เลขที่อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นต่อการให้บริการท่านในรูปแบบต่าง ๆ จากตัวอย่างทั้งหลายนั้น หากท่านได้รับจดหมายข่าวหรือจดหมายอื่นใดจากทางบริษัท ท่านสามารถที่จะยกเลิกจดหมายเหล่านั้นได้ทุกเมื่อตามที่รายละเอียดในส่วนการ ยกเลิกการรับข้อมูลข้างล่างนี้.
 
เอปสันจะทำอะไรบ้างกับข้อมูลของท่าน
หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ บริการใด ๆ ข้างต้น ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรักษาโดยเอปสันและจะถูกใช้โดยเอปสันเพื่อประโยชน์ทางด้าน ลูกค้าสัมพันธ์เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น บริษัทอาจส่งจดหมายแจ้งการปรับปรุงสินค้า ข้อเสนอพิเศษ หรือสินค้าและบริการใหม่จากทางเอปสัน. ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกหากไม่ได้รับ ความยินยอมจากท่าน ยกเว้นแก่คู่สัญญาที่ให้บริการแก่ทางบริษัทตามที่ได้แจ้งไว้ตามนโยบายนี้ หรือตามที่บริษัทเห็นสมควรว่าทางบริษัทมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลตามหมายศาล เอปสันอาจขยายฐานหรือรวมข้อมูลของท่านที่ได้จากเวปไซต์กับข้อมูลจากแหล่ง อื่นของเอปสันหรือบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ทางการตลาดแก่สินค้าและบริการแก่ ท่านต่อไป.
 
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้โดยเอปสัน
เอปสันอาจรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าชมเวปไซ ต์ทั่วไป เช่น เลขที่ IP ประเภทเบาร์เซอร์ หน้าที่เข้าชม และเวลาที่ใช้ไปในเวปไซต์ ข้อมูลเหล่านี้จะใช้โดยเอปสันเท่านั้นเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นในเวปไวต์ ของบริษัทเพื่อการพัฒนารูปแบบแก่ลูกค้า ความง่ายต่อการใช้งานและเนื้อหาของเวปไซต์ ข้อมูลทั่วไปจะถูกรวบรวมผ่านทางระบบคุ้กกี้หรือระบบวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ เอปสันอาจทำสัญญากับบุคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาบริการเหล่า นี้ ผู้จัดหาบริการเหล่านี้จะกระทำในนามของเอปสันและปฏิบัติภายใต้นโยบายรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลของเอปสันตามสัญญาที่จะเก็บความลับของข้อมูลที่ได้รับในนาม ของเอปสัน ผู้ให้บริการให้สัญญากับเอปสันว่าจะไม่ใช้ข้อมูลใด ๆ ของเอปสันเพื่อประโยชน์อื่นใดที่นอกเหนือจากบริการที่ได้กระทำการเพื่อเอ ปสัน. 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขที่อีเมล์ จากผู้เข้าชมเวปไซต์ ข้อมูลที่รวบรวมจะไม่ก่อให้เกิดหรือเก็บแบ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้า ชมเวปไซต์ของบริษัท ท่านสามารถที่จะยกเลิกระบบการติดตาม cookies ทางตัวเลือกระบบอินเตอร์เน็ทบนเบาร์เซอร์ของท่าน.
 
การยกเลิกการรับข้อมูล
เอปสันมีทางเลือกที่สะดวกหลายทางแก่ท่านเพื่อ แจ้งว่าเหตุใดท่านถึงไม่ต้องการที่จะรับจดหมายข่าวอีกต่อไป หากท่านไม่ต้องการที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่ทางบริษัทเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางท่าน ท่านสามารถแจ้งแก่ทางบริษัทเมื่อเวลาที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยระบุลงในช่องจัดได้ หรือท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลได้โดยง่ายเมื่อท่านต้องการโดยเข้าไปที่ ส่วนข้อมูลของท่านและเปลี่ยนข้อมูลอ้างอิงของท่าน ท่านสามารถที่จะตอบกลับทางจดหมายอิเล็คโทรนิกที่ท่านได้รับโดยตอบกลับส่วนยก เลิกการรับข้อมูลที่มีอยู่ในจดหมาย ท่านสามารถที่จะแจ้งกับบริษัททางจดหมายตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้ทุกเมื่อ.

To: แผนกบริการลูกค้า
      บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
      ชั้น 42 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
      1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
      เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 
บุคคลอื่นจะทำอะไรบ้างกับข้อมูลของท่าน
เอปสันจะไม่แสดง ให้ยืม หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ผ่านทางเวปไซต์ (เช่น ชื่อหรือเลขที่อีเมลของท่าน) ให้แก่องค์กรภายนอกใด ๆ เพื่อประโยชน์ทางการตลาดหรือการชวนเชื่อใด ๆ บางช่วงเวลาเอปสันอาจใช้บริการของตัวแทนหรือคู่สัญญาที่จะสามารถเข้าสู่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการบริการแก่เอปสัน (เช่น บริการฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ) อย่างไรก็ตาม ตัวแทนหรือคู่สัญญานั้นมีหน้าที่ตามที่บริษัทกำหนดในการเก็บรักษาข้อมูลความ ลับและไม่ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อการบริการแก่ เอปสัน นอกจากนี้ เอปสันอาจแสดงข้อมูลโดยรวมของลูกค้าและผู้ที่เข้าชมเวปไซต์แก่บริษัทโฆษณา กลุ่มความร่วมมือทางธุรกิจ และบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่น บริษัทอาจแสดงข้อมูลว่าผู้ใช้บริการของบริษัทแบ่งเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลอัตราร้อยละ X และผู้ใช้แมคอินทอชในอัตราร้อยละ Y อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้จะไม่ระบุถึงข้อมูลเป็นการเฉพาะของผู้ใช้บริการ ของบริษัท.

การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สามอื่นใด
เวปไซต์ได้บริการการเชื่อมโยงไปยังเวปไซ ต์อื่น เวปไซต์และบริการทางอินเตอร์เนตอื่น ๆ มีนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการเก็บข้อมูลที่แยกจากกัน เมื่อใดก็ตามที่ท่านออกจากเวปไซต์ใด ๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัท เอปสัน ประเทศไทย จำกัดและ/หรือ บริษัทในเครือ เอปสัน ประเทศไทย จำกัด ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือมีหน้าที่รับผิดชอบต่อนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเก็บข้อมูลของเวปไซต์อื่น ๆ ได้.
 
คุ้กกี้
ในขณะที่ท่านใช้เวปไซต์ บริษัทจะใช้ค่ารูปแบบบนเวปเบาร์เซอร์ของท่านเพื่อส่ง “cookies” สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน บริษัทจะไม่ใช้คุ้กกี้เพื่อประมวลข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จาดเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน บริษัทใช้คุ้กกี้เพียงเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาเวปไซต์ของบริษัท และเพื่อให้บริการที่เหมาะกับแต่ละบุคคลที่ดีมากขึ้น ในขณะที่ท่านใช้บริการในเวปไซต์ เช่น การบันทึกข้อมูลที่ท่านสนใจในสินค้าที่ท่านซื้ออยู่เสมอ.