text.skipToContent text.skipToNavigation
Home Epson Photo Contest โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เสน่ห์เมืองไทย”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากงานประกวดภาพถ่าย
Epson Photo Contest หัวข้อ “เสน่ห์เมืองไทย”

ภาพขนาด 12x18 นิ้ว

รางวัลที่ 1 คุณจีรศักดิ์ ซุ่นไร้
ชื่อภาพ: แรงแห่งศรัทธา

รางวัลที่ 2 คุณวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์
ชื่อภาพ: แสงสีสุโขทัย

รางวัลที่ 3 คุณคีรีขันธ์ ไชยพร
ชื่อภาพ: ปลาตะเพียนใบลาน

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ
คุณโฉมผกา รอดภัย สวรรค์บ้านนา
คุณวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์ อันเชิญออกสู่เมืองเชียงใหม่
คุณจิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ รวมใจ
คุณสุกฤษฎิ์ หิรัญสารพงค์ ที่นี่เสน่ห์แห่งเมืองไทย
คุณเตชทัต ธรรมนิตกิจ อินตขิน
คุณสัญชัย บัวทรง สีสันพระนครคีรี
คุณสุริยา ผลาหาญ บั้งไฟตะไลล้าน

ภาพขนาด 8x20 นิ้ว

รางวัลที่ 1 คุณเตชทัต ธรรมนิตกิจ
ชื่อภาพ: ใส่บาตรเพื่อศิริมงคล

รางวัลที่ 2 คุณฐิติพงศ์ สุขไพบูลย์วัฒน์
ชื่อภาพ: วัดร่องขุน

รางวัลที่ 3 คุณนิพนธ์ เกตุจรัส
ชื่อภาพ: มนต์เสน่ห์บ้านรักไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ
คุณคชาชาญ  ข่ายวารินทร์ มุมมอง
คุณหรรษา  ต้งมั่นภูวดล ดุจสวรรค์สรรค์สร้าง
คุณอัครายชญ์  เพ็ชร์อำไพ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
คุณพลฤทธิ์  ฐิติวริทธินันท์ สีสันวัดพันเถา
คุณนิพนธ์  เกตุจรัส ทุ่งนาป่าปงเปียง
คุณสัญชัย  บัวทรง สะท้อนวัฒนธรรมปราสาทผึ้ง
คุณธัญญรัตน์  ศิริหนองบัว หลีเปะเสน่ห์แดนใต้ 2
คุณพลฤทธิ์  ฐิติวริทธินันท์ งานกระทงสุโขทัย
คุณเตชทัต  ธรรมนิตกิจ ทำบุญวันพระ
คุณเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์ กุ้ยหลินเมืองไทย