นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ปกป้องโลก
เพื่ออนาคตของ
คนรุ่นต่อไป

เราร่วมมือกับสังคมท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูและ
ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวข้อหลักประการหนึ่งของ วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม 2050 ของเรา

การปกป้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเป็นการดำเนินการหนึ่งในสี่ประการของเราในระยะเวลา 10 ข้างหน้า เพื่อบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม 2050 ของเรา

จากนโยบายขององค์กรมาเป็นความช่วยเหลือที่จริงจัง

 

ต่อไปนี้คือข้อความสำคัญในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เรานำมาทำจริงในขณะนี้:

  • การฟื้นฟูและการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยพนักงานมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
  • ความพยายามที่ทำอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพโดยร่วมมือกับสังคมท้องถิ่น
  • ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัฐ องค์กรการกุศล และ NGO ในการจัดทำโครงการฟื้นฟูตามแนวทางที่สังคมท้องถิ่นที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ต้องการ
  • การระดมความคิดจากพนักงานและการให้ความช่วยเหลือด้านโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาร่วมมือกันดำเนินการ